Upcoming Brackets

BRACKET

ID: 9812

Super Smash 1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: NA


Bragging Rights

Free Buy-in

Fri, May 20 - 5:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9816

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$134.40 Prize

$3.00 Buy-in

Fri, May 20 - 7:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9632

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: EU


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sat, May 21 - 7:00 AM PDT

BRACKET

ID: 9703

Saturday Showdown

Platforms:

Region: NA


$350.00 Prize

$5.00 Buy-in

Sat, May 21 - 11:30 AM PDT

BRACKET

ID: 9634

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$134.40 Prize

$3.00 Buy-in

Sat, May 21 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9636

Playoffs Double Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$134.40 Prize

$3.00 Buy-in

Sun, May 22 - 4:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9638

Soccer Night

Platforms:

Region: Worldwide


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sun, May 22 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9767

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


Bragging Rights

Free Buy-in

Mon, May 23 - 4:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9773

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$128.00 Prize

$2.00 Buy-in

Mon, May 23 - 5:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9717

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$0.00 Prize

Free Buy-in

Mon, May 23 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9719

Mondays League

Platforms:

Region: Worldwide


$300.00 Prize

$3.00 Buy-in

Mon, May 23 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9769

2v2 Open

Platforms:

Region: NA


Car Control Kings

Free Buy-in

Tue, May 24 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9787

4v4 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$192.00 Prize

$3.00 Buy-in

Wed, May 25 - 11:30 AM PDT

BRACKET

ID: 9779

Smash Attact

Platforms:

Region: NA


Bragging Rights

Free Buy-in

Wed, May 25 - 4:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9781

Smash Attact

Platforms:

Region: NA


Bragging Rights

Free Buy-in

Wed, May 25 - 4:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9789

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: NA


$128.00 Prize

$2.00 Buy-in

Wed, May 25 - 5:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9799

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$96.00 Prize

$3.00 Buy-in

Thu, May 26 - 4:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9805

2v2 Any Rank Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


Bragging Rights

Free Buy-in

Thu, May 26 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9813

Super Smash 1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: NA


Bragging Rights

Free Buy-in

Fri, May 27 - 5:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9817

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$192.00 Prize

$3.00 Buy-in

Fri, May 27 - 7:00 PM PDT

BRACKET

ID: 9833

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: EU


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sat, May 28 - 7:00 AM PDT

BRACKET

ID: 9851

Saturday Showdown

Platforms:

Region: NA


$500.00 Prize

$5.00 Buy-in

Sat, May 28 - 11:30 AM PDT

BRACKET

ID: 9835

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$192.00 Prize

$3.00 Buy-in

Sat, May 28 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9837

Soccer Night

Platforms:

Region: Worldwide


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sun, May 29 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9834

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: EU


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sat, Jun 4 - 7:00 AM PDT

BRACKET

ID: 9852

Saturday Showdown

Platforms:

Region: NA


$500.00 Prize

$5.00 Buy-in

Sat, Jun 4 - 11:30 AM PDT

BRACKET

ID: 9836

1v1 Single Elimination

Platforms:

Region: Worldwide


$192.00 Prize

$3.00 Buy-in

Sat, Jun 4 - 7:30 PM PDT

BRACKET

ID: 9838

Soccer Night

Platforms:

Region: Worldwide


$0.00 Prize

Free Buy-in

Sun, Jun 5 - 7:30 PM PDT